Comunicat de presă

În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate consumatorilor, furnizorul de gaze naturale, SA "Moldovagaz" împreună cu operatorii reţelelor de distribuţie de gaze implementează proiectul de instalare a echipamentului de citire şi transmitere a indicilor contorului la distanţă, numit şi radio modul.

SA "Moldovagaz" şi operatorii reţelelor de distribuţie de gaze au acelaşi scop: automatizarea tuturor proceselor, de la citirea datelor până la facturare şi achitarea facturilor.

Introducerea noului sistem automatizat va reduce la minim greşelile de citire a datelor contorului, respectiv consumatorii vor achita exact cât au consumat. Controlorul nu se va mai deplasa lunar pentru citirea indicilor contorului, iar consumatorul nu îşi va mai face griji pentru transmiterea indicilor contorului, în cazul în care nu poate asigura accesul controlorului la locul de consum.

SA "Moldovagaz" deţine un Program pe termen lung de instalare a echipamentului de citire şi transmitere a indicilor contorului la distanţă pentru toate nodurile de evidenţă ale consumatorilor din Republica Moldova. Implementarea programului începe în 2019, în mun. Chişinău, în colaborare cu operatorul reţelei de distribuţie gaze SRL "Chişinău-gaz".

Notă:

Actualmente se utilizează 2 modalităţi de citire a indicilor contorului:
1. Citirea directă de către operator la domiciliul consumatorului;
2. Citirea indirectă prezentată de consumator.

Citirea directă de către operator are loc prin 2 modalităţi:
1. citirea prin fotografierea contorului la domiciliul consumatorului;
2. citirea la distanţă prin radio modul.

În lipsa accesului la locul de consum, are loc citirea indirectă a indicilor, prin una din cele 4 modalităţi comode consumatorului:
- indicii notaţi în factura de plată (se indica primele 5 cifre din cadranul negru al contorului);
- indicii notaţi în internet banking;
- indicii notaţi de Call Centru;
- indicii transmişi prin pagina web www.chisinaugaz.md, în rubrica "Serviciul online de colectare a datelor".


Пресс релиз

В целях повышения качества услуг, оказываемых потребителям, поставщик природного газа АО «Молдовагаз» совместно с операторами распределительных газовых сетей страны реализуют проект установки оборудования для считывания и передачи данных счетчиков, так называемый радио модуль.

АО «Молдовагаз» совместно с операторами распределительных газовых сетей страны преследуют единую цель: автоматизировать все процессы от считывания данных до фактурирования и оплаты счетов.

Внедрение новой автоматизированной системы сведет к минимуму ошибки при считывании данных счетчиков, и потребители будут оплачивать сколько они потребили. Ежемесячное считывание данных контроллером больше не будет требоваться, и потребитель не будет беспокоиться о передаче показаний счетчика, в случае невозможности обеспечения контроллеру доступа к месту потребления.

АО «Молдовагаз» разработало долгосрочную Программу по установке оборудования для считывания и передачи показаний счетчика для всех узлов учета потребителей Республики Молдова. Внедрение программы начинается в 2019 году, в мун. Кишинэу, в сотрудничестве с оператором газовой сети ООО «Кишинев-Газ».

СПРАВКА:

В настоящее время используются два способа чтения показаний счетчика:
1. Прямое чтение оператором в жилище потребителя;
2. Косвенное чтение, представленное потребителем.

Прямое чтение оператором происходит двумя способами:
1. чтение путем фотографирования данных счетчика в жилище потребителя;
2. дистанционное чтение через радио модули.

При отсутствии доступа к месту потребления, косвенное считывание показаний происходит одним из 4 удобных для потребителя способов:
- показания счетчика передаются путем указывания их в счет-фактуре при её оплате (указываются первые 5 цифр черного диска счетчика);
- показания передаются при оплате фактуры через интернет-банкинг;
- показания передаются при звонке в Колл-центр;
- показания передаются через сайт www.chisinaugaz.md, в рубрике «Онлайн сервис сбора данных».


Stimaţi consumatori!

În cazul identificării faptelor, care confirmă consumul ilicit de gaze naturale, conectarea neautorizată la reţelele de distribuţie gaze, comiterea actelor de corupţie, la fel, a acţiunilor ilegale sau lipsa de bun simţ a colaboratorilor întreprindelor din sistemul SA "Moldovagaz" şi/sau alte fapte, care necesită acţiuni prompte, rugăm să apelaţi la "Telefonul de încredere"


(022) 57-81-70

sau să expediaţi mesajul la adresa de e-mail: antifraud@moldovagaz.md

Confidenţialitate garantată
Administraţia întreprinderii

Уважаемые потребители!

В случае установления фактов несанкционированного отбора природного газа, незаконного подключения к газовым сетям, а также совершения актов коррупции, незаконных или неэтичных действий со стороны сотрудников предприятий системы АО "Молдовагаз", других противоправных действий, которые, по Вашему мнению, требуют незамедлительного вмешательства, просим звонить по "Телефону доверия"


(022) 57-81-70

или направить Ваше сообщение на электронный адрес: antifraud@moldovagaz.md

Конфиденциальность гарантируется
Администрация предприятия